Bạn có thể xem chi tiết thông tin về cơ cấu tổ chức và các nhà đầu tư đã đầu tưtrong dự án OWIFI tại đây. Đây là thông tin chính thức được cung cấp từ chủ đầu tư dự án.